Vad gör Symbolföreningen?

      Symbolföreningen är en öppen, idéell och opolitisk sammanslutning, som skall verka för utbildning, vidareutveckling och utbredning av symbolterapi, symbolpedagogik och andra sätt att arbeta med symboler.
 
      Föreningen bildades 1992 för dem som genomgått utbildning i symbolterapi eller symbolpedagogik anordnad av Åke Högberg, Symbolon AB, Göteborg. Även andra med liknande bakgrund som är intresserade av symbolarbete är välkomna att bli medlemmar. Föreningen har 2018 omkring 100 medlemmar utspridda i Sverige. Mest söder om Daläven.
     Symbolföreningen skall utgöra ett forum, där människor som är intresserade av symbolterapi och symbolpedagogik samt använder symbolarbete i sin yrkesutövning kan samlas och utbyta erfarenheter och kunskap.
 
VERKSAMHET
      Symbolföreningen arrangerar och förmedlar kontakter till kurser och studiedagar, stöder nätverksbyggande i regioner över Sverige och mellan medlemmar med liknande intressen samt håller kontakt med symbolintresserade och medlemmarna genom hemsida, Facebook och mailinglistor.
Föreningens verksamhet skall bidra till:
 

• att samla och sprida information om olika former av symbolarbete
 
• att utveckla symbolterapi och symbolpedagogik som metod och teori för människors personliga utveckling.
 
• att samla och sprida erfarenhet och kunskap om hur olika symboliska uttryckssätt kan berika och fördjupa terapeutiska och pedagogiska verksamheter
 
• att medverka till att sprida information om olika utbildningar i symbolarbete
 

Utdrag ur stadgarna

Vem kan bli medlem?

Medlem kan den bli som genomgått symbolterapi- eller symbolpedagogutbildningen eller har utbildning/kunskaper som bedöms likvärdiga samt övriga som är intresserade av symboliska uttrycksformer. Ansökan om medlemskap prövas och godkänns av styrelsen.

Du ansöker genom att skriva ut och skicka in vår ansökningsblankett.
Ansökan om medlemskap

Information om medlemskap

Varför bli medlem

Som medlem får du tillgång till ett stort nätverk av Symbolterapeuter och Symbolpedagoger. Du blir inbjuden till vårt årliga uppskattade medlemsmöte för erfarenhetsutbyte och påfyllnad. I regionerna kan Symbolernas Dag och andra träffar anordnas. Du kan sprida information på hemsida och Facebook om egna kurser och symbolaktiviteter.

Våra medlemssidor, som kräver inloggning, fungerar som kontaktforum. Där kan vi väcka frågor och dela med oss av inspirationsmaterial. På Facebook finns också en sluten grupp Symbolföreningen-Insidan endast för medlemmar. 

Verksamhetsplan för 2018

En offentlig sida där du kan läsa om olika symboliska aktiviteter som pågår i landet. Och  marknadsföra egna kurser och utbildningar.