Styrelse och Stadgar

Stadgar för Symbolföreningen - terapi och pedagogik
 
Syfte
 
Föreningens ändamål och verksamhet:
 
Symbolföreningen - terapi och pedagogik är en öppen, ideell och opolitisk sammanslutning, som skall verka för utbildning, vidareutveckling och utbredning av symbolterapi och symbolpedagogik.
 
Symbolföreningen - terapi och pedagogik skall utgöra ett forum där människor som är intresserade av symbolterapi och symbolpedagogik samt använder symbolarbete i sin yrkesutövning kan samlas och utbyta erfarenheter och kunskap.
  
Föreningens verksamhet skall bidra till:
-  att samla information om olika former av symbolarbete.
-  att utveckla symbolterapi och symbolpedagogik som metod och teori för människors personliga utveckling.
-  att samla och sprida erfarenhet och kunskap om hur olika symboliska uttryckssätt kan berika och fördjupa terapeutiska och pedagogiska verksamheter.
-  att medverka till att sprida information om olika utbildningar i symbolarbete.
 
Styrelse
Föreningen representeras av en styrelse som består av 7 medlemmar, d v s ordförande, kassör samt fem ledamöter. Styrelsen utser inom sig övriga funktioner.
Styrelsen sammanträder vid behov och är beslutsfattande när minst 3 ledamöter är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet.
 
Valberedning
Valberedningens uppgift är att presentera förslag till styrelsemedlemmar och revisor. Valberedning utses vid årsmöte.
 
Firmateckning
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig, eller av den som styrelsen särskilt bemyndigar härtill.
 
Revisor
För granskning av styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper skall finnas en revisor och en suppleant.
 
Medlemskap
Medlem kan den bli som genomgått symbolterapi- eller symbolpedagogutbildningen eller har utbildning/kunskaper som bedöms likvärdiga samt övriga som är intresserade av symboliska uttrycksformer. Ansökan om medlemskap prövas och godkänns av styrelsen.
 
Medlemsavgift
Medlemskap är förenat med skyldighet att erlägga föreskriven årsavgift som fastställts vid årsmöte.
 
Möten
Föreningen sammanträder vid behov och kallelse av styrelsen eller på begäran av 25% av föreningens röstberättigade medlemmar.
 
 
Årsmöte
Årsmöte förlägges till hösten före oktober månads utgång. Vid årsmötet skall sedvanliga årsmötesfrågor behandlas. Den som önskar väcka frågor till årsmötet skall senast 6 veckor dessförinnan anmäla detta till styrelsen.
Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid årsmötet.
Alla till årsmötet förekommande frågor avgöres genom enkel majoritet av röstberättigade medlemmar. Kallelse till årsmötet skall nå medlemmarna i god tid, dock senast 30 dagar i förväg. I kallelsen skall anges vilka övriga frågor som kommer att behandlas. Dagordning och underlag för beslut bifogas.
 
Stadgeändring
Ändring och tillägg i dessa paragrafer får endast ske genom årsmötesbeslut.
 
Upphörande
Symbolföreningen - terapi och pedagogik skall träda i likvidation och upphöra om årsmötet vid två på varandra följande möten så beslutar. Eventuellt ekonomiskt överskott skall fördelas till liknande ändamål enligt årsmötets beslut.
 
 
 
 
Stadgar antagna vid årsmöte 1993 01 30.
Namnändring vid årsmöte 2003-10-03/DB
Reviderade senast vid årsmöte 2008-10-25/DB
Reviderade vid årsmötet 20211017/HK